Prevádzkový poriadok

Začiatok kurzov:

 • kurz trvá 2 mesiace, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií,
 • dĺžka 1 lekcie je 30-40 minút ( podľa veku a pokročilosti dieťaťa ),
 • hĺbka vody je 120 cm, jej teplota je 31 – 33 oC.
 • RODIČIA SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA! (deti sa nesmú pohybovať samé, dieťa nikdy nenechávame bez dozoru ! V prípade potreby sa vzdialiť využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa, alebo požiadajte personál o dozor dieťaťa ). Prevádzkovateľ klubu nemá zodpovednosť za úrazy a nehody spôsobené nedbanlivosťou rodiča, resp. povereného sprievodu !
 • do bazéna vstupujte až na pokyn inštruktorky, vždy 1 rodič k 1 dieťaťu
 • v priestoroch prevádzky a bazéna je povinné nosiť šľapky gumené
 • v šatni prosím zanechajte po sebe poriadok!
 • videozáznam alebo fotenie je povolené len na súkromné účely, nesmú sa zverejňovať fotografie na sociálnych                     sieťach či iných verejných weboch , kde sú aj iné deti alebo rodičia z kurzu!!
 • kočíky sa odkladajú na vyhradené miesto v garážovom priestore, v zadnej časti domu
 • za odložené veci neručíme, vo vlastnom záujme si svoje veci, vrátane obuvi, riadne zamykajte do skriniek
 • do priestorov prevádzky je zakázané nosiť akékoľvek sklené predmety!

Hygienické zásady

 • veľmi dôležitá je osobná hygiena bezprostredne pred vstupom do bazéna. Tým čistejšia je voda, v ktorej sa kúpu Vaše deti. Samozrejme, že osobná hygiena platí aj pre deti. Ešte pred osprchovaním treba použiť toaletu (nočník po použití vylejte do WC a vypláchnite- dezinfekciu zabezpečí pracovník babyklubu),
 • deti idú do bazéna v doprovode len jedného rodiča alebo poverenej osoby
 • vlastné hračky sa nesmú brať do bazéna. Hračky ako i pomôcky do bazéna sú denne dezinfikované babyklubom
 • na lekciu je možné prísť aj s doprovodom, ktorý musí použiť vhodnú čistú obuv do mokrého prostredia
 • po kúpaní plienku a plavky nikdy nevyzliekajte priamo v bazéne, ani pri bazéne- nežmýkajte ich do bazénovej vody !!
 • porušenie jednotlivých ustanovení prevádzkového poriadku oprávňuje inštruktorku k vyradeniu účastníka z kurzu bez nároku na náhradu

Pravidlá čerpania náhradných hodín

 • v prípade, že dieťa ochorie poskytujeme možnosť náhrady 3 lekcií pri kurze 8 výukových hodín
 • absenciu je potrebné ohlásiť SMS správou 0905 820426 alebo mailom, minimálne 1 deň vopred do 18:00 hod., v opačnom prípade každá včas neodhlásená lekcia prepadá. Náhradné hodiny je potrebné vyčerpať do 2 mesiacov od ukončenia aktuálneho kurzu. Prosíme o dôsledné dodržiavanie pravidiel odhlasovania sa z hodín najneskôr do 18-tej hodiny dňa vopred, čím umožníte zúčastniť sa na kurzoch ostatným čakateľom na náhradné hodiny. V prípade, že sa plávania nezúčastníte viac ako 2 týždne (4 lekcie) bez odhlásenia, kurz sa považuje za prepadnutý.
 • náhrady nie sú pokračovaním kurzu, nemôžu sa nahrádzať ako pokračovanie kurzu a pri náhrade negarantujeme rovnaký termín ako pri riadnych lekciách. Termín náhrady je určený po dohode rodič-inštruktor vo voľnejších kurzoch. Za neúčasť na dohodnutej náhradnej lekcii sa ďalšia náhrada neposkytuje.

Storno poplatky pri zrušení kurzu

 • 7 a viac dní pred začiatkom kurzu 0 euro
 • 1-7 dní pred začiatkom kurzu 20 euro
 • V deň začiatku kurzu, prípadne bez ohlásenia alebo počas kurzu 100% z ceny kurzu.

Poučenie o spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní služieb
 (ďalej len „Poučenie“)

Kto Poučenie poskytuje?

Poučenie poskytuje občianske združenie Šašovinky, so sídlom: Opletalova 82, 841 07 Bratislava, IČO: 42 264 588, registrácia: Register mimovládnych neziskových organizácií, reg. č.: VVS/1-900/90-40120, registrový úrad: Ministerstvo vnútra SR.

Koho sa Poučenie týka? 

Toto poučenie sa Vás týka:

 • ak ste zákonným zástupcom dieťaťa, ktoré hodláte zapísať, alebo ktoré je/bolo zapísané v niektorom z kurzov, ktoré prevádzkujeme v rámci Klubu Plávanie Plutvička,
 • ak ste dieťaťom, ktoré má byť, resp. je/bolo zapísané v niektorom z vyššie uvedených kurzov,
 • ak s nami v súvislosti s našou činnosťou – kurzami, akoukoľvek formou komunikujete, napríklad cez sms, e-mail, sociálne siete a pod..

Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázky, žiadosti alebo podnety týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov?

So žiadosťami, otázkami, podnetmi a pripomienkami sa na nás môžete obracať písomne na adrese Šašovinky, Opletalova 82, 841 07 Bratislava alebo e-mailom na adrese: plavanieplutvicka@gmail.com.

Aké osobné údaje o Vás budeme spracúvať a na aký účel?

Spracúvame nasledujúce osobné údaje týkajúce sa účastníkov našich kurzov:

 • identifikačné údaje dieťaťa zapísaného do kurzu, resp. ktorého zákonný zástupca má záujem o jeho zápis do kurzu – meno, priezvisko, dátum narodenia, a pod.
 • dôležité údaje o dieťati – napríklad ak má dieťa vývojové odchýlky, o ktorých by sme v súvislosti s kurzom mali vedieť, údaj o poskytnutí čestného vyhlásenia o dobrom zdravotnom stave dieťaťa > podľa povahy môže ísť o osobitnú kategóriu osobných údajov – údaje o zdravotnom stave
 • identifikačné a kontaktné údaje zákonných zástupcov dieťaťa – meno, priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt, a pod.
 • údaje súvisiace s prevádzkou kurzu – do ktorého kurzu je dieťa zapísané, odkedy, údaje o úhradách za kurz, údaje o účasti dieťaťa na kurze a pod.
 • údaje o vzájomnej komunikácii (sms, e-mail, sociálne siete) súvisiacej s prevádzkou kurzu
 • fotografie a videá účastníkov kurzov a ich zákonných zástupcov – len s predchádzajúcim súhlasom
 • e-mailovú adresu na účel zasielania newslettra – len s predchádzajúcim súhlasom

Osobné údaje týkajúce sa účastníkov našich kurzov spracúvame na účel:

 • prevádzkovania našich kurzov. Právnym základom tohto spracúvania je uzavretie a plnenie zmluvy. Právnym základom tohto spracúvania je tiež náš oprávnený záujem na tom, aby obe zmluvné strany riadne plnili svoje povinnosti a aby sme prípadne mohli naše zmluvné práva zodpovedajúcim spôsobom uplatňovať a brániť. Na tieto účely súhlas so spracúvaním osobných údajov nepotrebujeme.
 • plnenia zákonných povinností v súvislosti s výkonom našej činnosti. Najmä, no nie však výlučne v súvislosti s vedením účtovníctva a inej predpísanej dokumentácie, pri ktorej môžeme príležitostne pracovať s osobnými údajmi. Právnym základom tohto spracúvania je zákonná povinnosť. Na tento účel Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov nepotrebujeme.
 • propagácie našej činnosti. Na tento účel spracúvame fotografie a videá účastníkov kurzu a ich rodičov a zverejňujeme ich na našej webstránke, na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) a v propagačných materiáloch bez ohľadu na ich formu. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je váš predchádzajúci súhlas.
 • priameho marketingu našich služieb formou newslettra o novinkách a ponúkaných službách. Na tento účel spracúvame kontaktnú e-mailovú adresu. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je váš predchádzajúci súhlas.

Kto má prístup k údajom?

Osobné údaje, ktoré spracúvame, získavame spravidla priamo od dotknutej osoby – účastníka kurzu, resp. od jej zákonného zástupcu – rodiča. Na účel zápisu dieťaťa do kurzu sú zákonní zástupcovia povinní poskytnúť nám osobné údaje uvedené v záväznej prihláške na kurz. Bez poskytnutia týchto údajov dieťa na kurz nemôžeme zapísať.

Ak v záväznej prihláške alebo pri inej komunikácii s nami v súvislosti s našou činnosťou a účasťou dieťaťa na kurze uvediete nesprávne údaje alebo neúplné údaje, môže to mať závažné následky. Zápis dieťaťa do kurzu môže byť neplatný, môže nám vzniknúť škoda alebo iná ujma, ktorú budete povinní nahradiť, môže vzniknúť škoda alebo ujma vám alebo dieťaťu.

Ďalšie osobné údaje, napríklad údaje o priebehu kurzu, účasti účastníkov, úhradách za kurz a pod. získavame aj z vlastnej činnosti.

So spracúvanými osobnými údajmi môžu prísť do styku:

 • naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú poverení spracúvať Vaše osobné údaje pri výkone ich práce,
 • osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje pre nás a podľa našich pokynov – napríklad poskytovatelia služieb účtovníctva, poskytovatelia webhostingu atď.
 • osoby, ktoré nám poskytujú rôzne služby, pri ktorých môžu prísť do styku s Vašimi osobnými údajmi – napríklad správca stránky a informačných technológií, poskytovatelia právnych služieb atď.

Všetky tieto osoby sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a poskytujú záruky, že Vaše osobné údaje nezneužijú ani nevyzradia.

Nevieme vylúčiť ani to, že osobné údaje budeme musieť v súlade s príslušnými predpismi sprístupniť súdom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným úradom.

Fotografie a videá na ktorých sú zachytení účastníci našich kurzov – deti a ich zákonní zástupcovia, ktoré s predchádzajúcim súhlasom spracúvame na účel našej propagácie, budeme zverejňovať na našej webovej stránke, na sociálnych sieťach a formou iných propagačných materiálov. Takže k nim má prístup teoreticky každý.

Osobné údaje neprenášame mimo územia EÚ.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje používať?

Vaše osobné údaje budeme používať, kým bude trvať účel, na ktorý sme ich získali. To znamená, že údaje získané v súvislosti s určitým kurzom budeme spracúvať kým bude tento kurz trvať.

Na účely ochrany našich oprávnených záujmov ale ešte môžeme Vaše osobné údaje spracúvať kým trvajú nároky a záväzky zo zmluvného vzťahu, t. j. spravidla kým neuplynú príslušné premlčacie a prekluzívne lehoty, teda prípadne až 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu (napr. v prípade úmyselne spôsobenej škody). Vaše osobné údaje budeme spracúvať ešte 1 rok po uplynutí tejto doby, keby sa napríklad oneskorilo doručovanie žaloby. Ak sa počas premlčacích alebo prekluzívnych lehôt začne konanie pred príslušným orgánom, účel spracúvania trvá do konca tohto konania a následne do uspokojenia prípadného nároku alebo do uplynutia ďalšej 10 ročnej premlčacej lehoty. Nebudeme uchovávať všetky Vaše údaje, ale len tie, o ktorých uznáme, že ich môžeme na tieto účely potrebovať.

Vyššie uvedené neplatí, v prípade, že nám príslušné predpisy ukladajú povinnosť uchovávať dokumentáciu dlhšie. Účtovné záznamy sa napríklad uchovávajú 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Fotografie a videá, na ktorých sú zachytení účastníci našich kurzov – deti a ich zákonní zástupcovia, ktoré s predchádzajúcim súhlasom spracúvame na účel našej propagácie, budeme na tento účel uchovávať a zverejňovať najviac po dobu 5 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu na ich spracúvanie.

E-mailovú adresu, ktorú s predchádzajúcim súhlasom spracúvame na účel priameho marketingu našich služieb, budeme na tento účel spracúvať najviac po dobu 5 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu na jej spracúvanie na tento účel.

Po uplynutí doby uchovávania údajov Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo anonymizujeme, pokiaľ z predpisov o archívnictve nevyplynie povinnosť archivovať ich alebo ich odovzdať príslušnému archívu.

Aké máte práva a ako si ich uplatniť?

Vaše práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete spôsobom podľa bodu 3. O vybavení Vašej žiadosti Vás budeme informovať do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch Vás vopred informujeme. Práva dieťaťa môžu uplatňovať jeho zákonní zástupcovia.

Aby sme mohli vybaviť Váš podnet a overiť Vašu totožnosť, budeme potrebovať, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli Vaše meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.

Máte právo na prístup k údajom. Ak o to požiadate, oznámime Vám, či Vaše údaje spracúvame, o aké údaje ide, na aký účel, komu sme ich poskytli, či sme ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Máte právo požiadať nás, aby sme opravili údaje, ktoré o Vás spracúvame, ak si myslíte, že sú nesprávne.

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak ich už nepotrebujeme, ak odvoláte súhlas, ktorý ste nám na spracúvanie dali, ak sme osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak správne namietnete, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie údajov neprevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo požiadať nás, aby sme dočasne prerušili spracúvanie osobných údajov:

 • ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, a to na čas kým sa ich správnosť overí,
 • ak je spracúvanie nezákonné, ale údaje už nepotrebujeme a požiadate o to namiesto vymazania,
 • ak namietate spracúvanie, a to do doby kým overíme, či naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nami stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveďte Vaše práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievate, že prevažujú nad našimi záujmami.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktorý ste nám dali. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievame, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Ďalšie podrobnosti o Vašich právach nájdete vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov.